مهندس حسین عرنوس نخست و زیر با سفیر جمهوری پاکستان راههای تقویت روابط دوجانبه را بررسی کرد

دمشق – سانا

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر  بر اهمیت تقویت روابط سوریه و پاکستان و ادامه همکاری های موجود بین دو کشور از جمله همکاری اقتصادی و مبادلات تجاری که به نفع دو کشور و دو ملت دوست می باشد تاکید کرد.

نخست وزیر در دیدار با سعید محمد خان سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در دمشق تمایل سوریه را برای پیشبرد روابط دو جانبه در زمینه های مختلف اعلام و بر اهمیت نقش اصلی بخش کسب و کار در این زمینه تاکید کرد.

مهندس حسین عرنوس همچنین در این دیدار به روابط تاریخی و برادرانه و منافع مشترک ملتهای دو کشور اشاره کرد.

نخست وزیر از دولت و مردم پاکستان به خاطر حمایت از سوریه در مجامع بین المللی و ایستادن در کنار مردم سوریه قدردانی کرد.