ارائه بیش از 74 هزار خدمت رایگان پزشکی در مرکز کلینیک های جامع در سویداء

ارائه بیش از 74 هزار خدمت رایگان پزشکی در مرکز کلینیک های جامع در سویداء