طوایف مسیحی در سویداء که از تقویم غربی پیروی می کنند عيد پاک را جشن گرفتند

طوایف مسیحی در سویداء که از تقویم غربی پیروی می کنند عيد پاک را جشن گرفتند