مهندس حسین عرنوس نیروگاه فتوولتاییک /المی/ و پارک /القلعه/ را افتتاح کرد

مهندس حسین عرنوس نیروگاه فتوولتاییک /المی/ و پارک /القلعه/ را افتتاح کرد