رئیس جمهور بشار اسد قانون جدید وضعیت مدنی را صادر کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره /13/ سال /2021/ مربوط به وضعیت مدنی را صادر کرد.

این قانون جدید جایگزین قانون وضعیت مدنی صادر شده در دستور شماره /26/ سال /2007/ و اصلاحیه های آن خواهد شد.

لینا