بازگشت خدمات رسانی به خربه غزاله در حومه درعا به حالت عادی