فارغ التحصیلی یک دسته جدید از ساکنان حسکه وابسته به صفوف نیروهای امنیت داخلی

فارغ التحصیلی یک دسته جدید از ساکنان حسکه وابسته به صفوف نیروهای امنیت داخلی