امروز در تاریخ.. 3 مارس 1956 – قانون انتخابات مصر صادر شد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1845 – فلوریدا بیست و هفتمین ایالت ایالات متحده شد

1956 – قانون انتخابات مصر صادر شد

1847 – الكساندر گراهام بل ، مخترع تلفن متولد شد

1918 – آرتور کورنبرگ بیوشیمیست آمریکایی متولد شد

1930 – یون ایلیسکو ، رئیس جمهور رومانی متولد شد

1703 – رابرت هوک فیزیکدان و شیمی دان انگلیسی از دنیا رفت

روز آزادی در بلغارستان

روز کارگر در استرالیا