بررسی وضعیت کنونی بخش کشاورزی و طرح های توسعه تولیدات کشاورزی در همایش توسعه بخش کشاورزی در دمشق

دمشق – سانا

واقعیت فعلی بخش کشاورزی، طرح های آینده، نقش انجمن‌های کشاوری در توسعه تولیدات کشاورزی و نقش اتحادیه‌های حرفه ‌ای و سازمان‌های بین‌المللی در توسعه این بخش در اولین نشست همایش توسعه بخش کشاورزی “چالش‌ها و فرصت‌ها” مورد بحث و تبادل قرار گرفت.

وزیر کشاورزی با حضور در این نشست ضمن اشاره به برنامه زمانی توسعه و افزایش تولیدات و توسعه صنایع کشاورزی گفت:  دستیابی به یک استراتژی برای سازماندهی و توسعه تولیدات کشاورزی و سرمایه‌گذاری تعاونی از مهمترین نتایج این همایش است.

وزیر کشاورزی ضمن اشاره به موقعیت استراتژیک سوریه گفت: استفاده از  مزایایی سوریه و اجرای برنامه های کشاورزی در حمایت از اقتصاد و  توسعه  در سوریه سهیم خواهد بود.