برق حمص: تعمیر 38 مرکز تبدیل برق طی یک هفته

برق حمص: تعمیر 38 مرکز تبدیل برق طی یک هفته