حمله شبه نظامیان “قسد” به تظاهرات کنندگان در حومه حسکه