غرفه صنعتی دمشق وریف آن به کمپین “به شکل دیگر زندگی کن” از طریق مشارکت در بازارعمومی می پیوندد

دمشق_ سانا

غرفه صنعتی دمشق وریف آن پیوند خود به کمپین “2015 عیشها غیر”  از طریق مشارکت  در بازار یک ماهه  که در سالن الجلاء اعلام کرد، در این بازار محصولات وصنایع سوری  فروخته می شوند.

مسئولان غرفه صنعتی دمشق توضیح دادند که بازار آماده کرده وهمه تجهیزات لازم تامین کرده، بطوریکه صنعتگران وتولید کنندگان بتوانند در هفته اول از هر ماه محصولات خود را ارائه کنند.

مسئولان غرفه صنعتی ، صنعتگران وتولید کنندگان برای مشارکت در بازار دعوت  کردند، وبرضرورت اعلام غرفه صنعتی برای رزرو اسامی شرکت ها در سازمان سازماندهی کمپین “2015 عیشها غیر”قبل از سه روز از تاریخ افتتاح بازار تاکید کرد.

 

حسین حبیب