دکتر بشار جعفری در جریان جلسه شورای امنیت: قطعنامه / 1373 / به تقویت همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم و خشک کردن منابع مالی آن و مبارزه با تفکر افراطی کمک نکرد

شاهد أيضاً

دکتر بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه در جریان نشست شورای امنیت: کشورهای غربی عضو این شورا از طریق آن به دنبال تکرار سناریوهای فاجعه بار خود در سوریه هستند که آن را در کشورهای دیگری تحت عناوین و نام های فریب دهنده درپیش گرفتند و رویدادها اثرات ویرانگر این سیناریوها را به اثبات رسانده است