رئیس جمهور بشار اسد نشان شايستگی درجه ممتاز را به مدیر اداره عمومی مدارس فرزندان شهدا اعطا کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد نشان شايستگی درجه ممتاز را به خانم شهيره فلوح مدیر اداره عمومی مدارس فرزندان شهدا به پاس کوشش و تلاش های بزرگی وی در مراقبت از پسران و دختران شهدا اعطا کرد.

رئیس جمهور در مراسم اعطای نشان به خانم شهيره فلوح به تلاش های این خانم برای تقویت نقش زنان در جامعه از طریق عضویتش در اتحادیه زنان و مجلس خلق و مراقبت از پسران و دختران شهدا اشاره کرد.

به نوبه خود خانم شهيره فلوح از رئیس جمهور به خاطر این تجلیل تشکر کرد و آن را انگیزه ای برای انجام تلاش های بیشتر دانست.

شایان به ذکر است که رئیس جمهور بشار اسد با صدور دستوری شماره /11/ سال /2021/ نشان شايستگی درجه ممتاز را خانم شهيره فلوح به پاس کوشش و تلاش های بزرگی وی در مراقبت از پسران و دختران شهدا اعطا کرد.

غ