بازسازی ساختمان توریستی و مرکز بازدید کنندگان تاریخی در پالمیرا