سوریه وایران همکاری استراتژیک درمورد بخش های فن آوری وعلمی بحث کردند

تهران_سانا

امروز، وزیر تعلیم عالی سوریه دکتر محمد عامر الماردینی با معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران برای فن آوری وتکنولوژی سورنا ستاری در تهران مکانیزم های همکاری استراتژیک با ایران در مورد بخش های فن آوری وعلمی در سوریه بحث کرد.

ستاری طی دیدار آمادگی ایران برای ارائه همه نیازهای سوریه در زمینه علمی، وافزایش تعداد بورس های تحصیلی، تاکید کرد. وی افزود در ایران مراکز عملی وپزشکی متنوع وجود دارد، وآمادگی همکاری کامل با موسسات علمی ودانشگاه های سوریه دارند.

3373-397x203

دو طرف بر اهمیت تشکیل دادن یک کمیته مشترک برای پیگیری همکاری علمی وفرهنگی بین دو کشور وحذف تمام موانع چنین همکاری، تاکید کردند.

از سوی خود دکتر الماردینی ، به شرایط استثنایی سوریه اشاره کرد، وبر ضرورت اهمیت دادن به بخش آموزشی به علت تحریم ظالمانه علیه سوریه به ویژه در زمینه علم وپژوهش وتکنولوژی، تاکید کرد.

حسین حبیب