کشاورزان دیر الزور اراضی شان را با گندم کشت می کنند