دکتر بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه در جریان نشست شورای امنیت: کشورهای غربی عضو این شورا از طریق آن به دنبال تکرار سناریوهای فاجعه بار خود در سوریه هستند که آن را در کشورهای دیگری تحت عناوین و نام های فریب دهنده درپیش گرفتند و رویدادها اثرات ویرانگر این سیناریوها را به اثبات رسانده است