تعمیر و بازسازی و نصب چندین دستگاه ترانسفورماتور در دمشق

دمشق – سانا

شرکت عمومی برق رسانی دمشق برای پاسخگویی به افزایش تقاضای مصرف برق، یک ترانسفورماتور جدیدی در منطقه العرین در مساکن الحرس در مرکز تبدیل برق عرین 48 و یک ترانسفورماتور دیگری در مرکز تبدیل برق 82 منطقه المزه 86 را نصب کرد.

شرکت عمومی برق رسانی دمشق همچنین از بازسازی و تعمیر یک ترانسفورماتور در الزبلطانی و سه ترانسفورماتور دیگری در وزارت دادگشتری و تعدادی از ترانسفورماتورهای شرکت سيرونكس خبر داد.

این شرکت اعلام کرد که هم اکنون ترانسفورماتورهای برق منطقه باب شرقی و دوار البیطره بازسازی می شوند.