امروز در تاریخ.. 2 دسامبر 1956- فیدل کاسترو با قایق به کوبا می رسد

دمشق – سانا

امروز در تاریخ..

1942 – اولین راکتور هسته ای جهان در شیکاگو آمریکا راه اندازی شد

1956- فیدل کاسترو با قایق به کوبا می رسد

1979 – مقر سفارت آمریکا در طرابلس ، پایتخت لیبی سوزانده شد

1930 – گری بیکر اقتصاددان آمریکایی متولد شد

1987 – لوئیس لولوار  بیوشیمیست آرژانتینی از دنیا رفت

روز ملی در امارات متحده عربی