دمشق تولد فیروز را با برگزاری کنسرتی جشن می گیرد

دمشق تولد فیروز را با برگزاری کنسرتی جشن می گیرد