آغاز فعالیت نانوایی كفر حمرا در حومه ادلب

آغاز فعالیت نانوایی كفر حمرا در حومه ادلب