سرقت زیتون و روغن زیتون شهر عفرین توسط دزد حلب و هم سنگران تروریستی وی

حلب سانا

گزارش های رسانه ای و منابع محلی فاش کرد، رژیم ترکیه و مزدوران تروریستی آن محصولات زیتون و روغن زیتون منطقه عفرین و اطراف آن را در حومه شمالی حلب دزدیدند و به بازار های آمریکا توسط شرکت های دولتی ترکیه صادر کردند.

به گفته روزنامه ترکیه (زمان)، پیشتر نمایندگانی از یک اداره کشاورزی در ترکیه برای صادر کردن 90 هزار تن روغن زیتون به عنوان یک محصول ترکیه ای عازم آمریکا شدند و در نهایت معلوم شد که این محصول از زیتون منطقه عفرین سوریه که دو سال پیش ترکیه آنرا را اشغال کرده بود، دزدیده شده است.

منابع محلی تاکید کردند، در سال 2018 رژیم ترکیه به هدف سرقت زیت زیتون و انتقال آن به داخل خاک ترکیه اقدام به باز کردن یک گذرگاه مرزی مجاور منطقه عفرین کرده بود.