دستور رئیس جمهور بشار اسد در مورد اصلاح برخی از مواد قانون شماره/30/ سال 2007 متعلق به خدمت سربازی

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره /31/ سال /2020/ متعلق به اصلاح برخی از مواد قانون خدمت سربازی شماره/30/ سال2007 و اصلاحات آن  را صادر کرد.

بر اساس دستور جدید رئیس جمهور مواد (13 – 26 – 95 – 97 – 99 – 100 ــ 105 ــ 107 ــ 113 ــ 114) دستور قانونگذاری شماره/30/ تاریخ 3-5-2007 و اصلاحات آن  متعلق به خدمت سربازی اصلاح می شوند.

غیاث