“شیشه دمشق” نهادهای عمومی وخصوصی را برای وارد کردن نیازهای خود ازمعدن شیشه ای، دعوت می کند

دمشق- سانا

مدیر عام شرکت صنعت شیشه وسیرامیک در دمشق مهندس غسان الجسار نهادهای عمومی وخصوصی برای وارد کردن نیازهای شرکت از معدن شیشه ای با کیفیت بالا ومطابق با مشخصات استاندارد ملی است، دعوت کرد.

مهندس الجسار در بیانیه به سانا گفت: تولید کارخانه شیشه از لحظه شروع در ماه مه گذشته تا پایان پارسال به 5439 تن رسید، با قیمت 420 میلیون لیر سوری است، وی توضیح کرد که مقدار وارد شده به بازار نیازهای بخش عمومی وخصوصی تامین می کند.

حسین حبیب