ساخت ترانسفور ماتورها در حمص با قیمت 150 میلیون لیر سوری

حمص- سانا

شرکت عمومی برق حمص طی طرح سرمایه گذاری سال جاری تلاش می کند برای بهبود وضعیت برق در استان حمص از طریق ساخت ترانسفور ماتورها وبهبود خطوط برق فشار قوی وهوایی ودیگر پروژه های تبدیل وتعمیر  با قیمت 150 میلیون لیر می باشد.

حسین حبیب