شرکت 120 کودک از استودیوی شور (شغف) در نمایشگاه هنری مرکز ملی هنرهای بصری