پروژه ابن الولید در حمص یک تجربه موفقیت آمیز برای منتشر کردن کاشتن قارچ

حمص- سانا

رئیس اتاق کشاورزی دمشق مهندس عمر الشالط تاکید کرد که کاشتن قارچ در سوریه، آینده بسیار خوبی دارد، کاشتن قارچ از سال 1980 در سوریه شروع شد، ودر تعداد از مناطق ریف دمشق والسلمیه وحمص ودر ساحل سوریه منتشر شده است.

مهنس عمر الشالط به سانا گفت: کاشتن قارچ بسیار مرغوب وبه طور فزآینده توسعه پیدا می کند، محصول قارچ به تعداد از کشورها صادر می شود مانند کویت، انواع قارچ که صادر می شود دو نوع است یکی قارچ سفید ودومی قارچ سپردار است.

به نوبه خود “فخری عوده” صاحب پروژه ابن الولید برای تولید قارچ  که در روستای سکره واقع در حمص گفت: کاشتن قارچ جز محصولات مهم کشاورزی محسوب می شود ، وبا دیگر محصولات فرق واضح دارد مخصوصا از لحاظ درآمد کاشتن آن وصرف جویی در انرژی وآب ، همچنین نیاز به پول ومساحت زیادی ندارد ، ویکی از مزایی کاشتن آن آسانی هست وهمه افراد خانواده روستاها می توانند این کار را انجام بدهند ودر آمد خود را بهبود یابند.

صاحب پروژه ضرورت برگزاری دوره وسمینارها برای تعریف قارچ وفواید آن وارسال ماموریت علمی به کشورهای توسعه یافته در این زمینه برای یادگرفتن روش های مدرن کاشتن قارچ، و دادن مجوز وارد کردن بذر قارچ ومواد اولیه به کشاورزان وارائه وام ها برای همچنین پروژه ها ، پیشنهاد کرد.

 

 

حسين حبيب