منطقه جنوبی: کشف مقادیر زیادی اسلحه از بقایای تروریست ها