کشف مقادیر زیادی اسلحه به جا مانده از تروریست ها در منطقه جنوبی

کشف مقادیر زیادی اسلحه به جا مانده از تروریست ها در منطقه جنوبی