بازدید وزیر تحصیلات عالی از زخمی های حمله های تروریستی در دمشق