اعتراض اهالی روستای ابو ذویل در حومه قامشلی به اقدامات امریکا و ترکیه علیه سوریه

حسکه-سانا

اهالی روستای ابو ذویل در حومه قامشلی در اعتراض به اشغالگر ترکیه و آمریکا و اعمال تحریم اقتصادی آمریکایی علیه سوریه از جمله آنچه موسوم به “قانون قیصر” دست به تظاهرات زدند.

خبرنگار سانا در حسکه گفت: اهالی روستای ابو ذویل در حومه قامشلی در اعتراض به اشغالگر ترکیه و آمریکا و اعمال تحریم اقتصادی آمریکایی علیه سوریه از جمله آنچه موسوم به “قانون قیصر” دست به تظاهرات زدند.

خبرنگار افزود: شعارهایی در محکومیت به اقدامات آمریکا در منطقه سر دادند و خواستار خروج اشغالگر آمریکا و ترکیه که باعث ایجاد هرج و مرج در منطقه می شوند، گردیدند.

تظاهر کنندگان گفتند: آنچه موسوم به قانون قیصر به دلیل حمایت شهروندان از کشور و ارتش همچنین به خاطر پایبندی آنها است و  معیشت شهروندان را مورد هدف قرار می دهد و ملت سوریه مواضع خود را عوض نمی کند.

آنها افزودند: حضور نیروهای ترکیه و آمریکا دلیل ایجاد هرج و مرج در منطقه می شود.