تحصن اهالی روستای صفیا در شمال حسکه به خاطر تسلط گروه های “قسد” بر مرکز ارتباطات

حسكه-سانا

گروه های “قسد” صبح امروز با استفاده از سلاح بر مرکز ارتباطات روستای صفیا در شمال حسکه تسلط کردند، کارمندان را بیرون راندند، و فعالیت این مرکز را متوقف کردند.

کارمندان این مرکز جلوی محل کار خود تحصن کردند و خواستار خروج این گروه ها از محل کار خود به هدف ادامه ارائه خدمات لازم به اهالی شدند.

دکتر جمیل بلال، مدیر کل موسسه ارتباطات شعبه حسکه به خبرنگار سانا گفت: گروه های “قسد” صبح امروز با استفاده از سلاح بر مرکز ارتباطات روستای صفیا در شمال حسکه تسلط کردند، کارمندان را بیرون راندند، و فعالیت این مرکز را متوقف کردند.

راما