تاکید اتحادیه های صنفی جنبش امل حزب الله لبنان بر ایستادن در کنار سوریه

بیروت-سانا

مجددا اتحادیه های صنفی جنبش امل وحزب الله لبنان بر جانبداری از سوریه وکارگران آن مقابل قانون موسوم به “سزار” وتمام تحریم های اجباری آمریکا وغرب وغیره تاکید کرده اند.

وبا انتشار یک بیانیه ای گفتند: این قانون ظالمانه آمریکایی یکی از وجوه تهاجم آمریکا علیه سوریه به شمار می رود.

ونیر در این بیانیه  بر تشریک مساعی به منظور ارائه تمام حمایت ممکن به کارگران سوریه واتحادیه صنفی آنان در فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگران سوریه در تمام مواضع به هدف مقابله با تهاجم تروریستی آمریکا علیه سوریه ومردم این کشور؛ تاکید شده است.

این دو اتحادیه از تمام مردم لبنان خواستار پایبندی به اصول ملی ودر راس آن مقاومت وحق دفاع از لبنان وثروت های نفتی وآبی آن وآزادسازی ما بقی از سرزمین های اشغال شده، شده اند.

شاهد أيضاً

حزب عربی مصر: ارتش سوریه با پیروزی های خود استکبار آمریکا را از بین برد

القاهره-سانا حزب عربی سوسیالیست مصر ادامه حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در داخل خاک سوریه را …