اجرای نمایش رقص با نام دستمال (المندیل) .. نمایشنامه درباره تفاوت مفهوم بصیرت با دیدن است