16 واحد تاسیسات فنی حرفه ای و صنعتی در شهر سویدا راه اندازی شد

سويداء-سانا

مدیر صنعت سویدا هیثم عامر به خبرگزاری سانا تصریح کرد:نیمه ای اول سال جاری شاهد افتتاح 16 واحد تاسیسات حرفه ای و صنعتی در این شهر شد و برای 40 نفر اشتغال پایدار ایجاد کرد.

وی بیان داشت: این تاسیسات شامل حوزه های مهندسی، شیمیایی و غذایی است و در حال حاضر 16 پروژه ای صنعتی در دست تاسیس و 6 تا دیگر به طوری جزئی بنا به قانون سرمایه داری شماره 10 و قانون شماره 8 تاسیس شده اند.

عامر خاطر نشان کرد: مجوز های احداث دو تاسیسات صنعتی نیز داده و برای انجام این کار 80 میلیون لیر در نظر گرفته شد.

ایهم حسون