تاکید چین بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه

سازمان ملل – سانا

«ژانگ جون» نماینده دایم چین در سازمان ملل تاکید کرد که هر قطعنامه شورای امنیت مربوط به ارسال کمک‌های بشر دوستانه به سوری ‌ها از طریق مرزها باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.

به نقل از خبرگزاری چین، ژانگ جون در نشست شورای امنیت گفت: ما معتقدیم که قطعنامه های شورای امنیت باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند.

نماینده دایم چین در سازمان ملل تاکید کرد: نقش دولت سوریه در بر عهده گرفتن مسئولیت اصلی نسبت به بهبود کردن وضعیت بشر دوستانه در سوریه و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا قابل جایگزینی نیست.

شایان به ذکر است که دکتر بشار جعفری نماینده دائم سازمان ملل  در نشست شورای امنیت بر لزوم پایان دادن به سیاسی کردن امور انسانی در سوریه از جانب کشور‌هایی که قول داده اند به قانون بین الملل احترام بگذارند و صلح و امنیت بین الملل را حفظ کنند، تأکید کرد.

غیاث جاویش