کشف اسلحه و مهمات و تجهیزات پزشکی و داروهای ساخت غرب از بقایای تروریست ها در منطقه جنوبی