منطقه جنوبی: کشف تسلیحات و مهمات ساخت غربی و مواد مخدر به جا مانده از تروریست ها