رایزنی بین سوریه وایران جهت تحکیم مراودات اقتصادی وتبادل تجاری وروابط علمی وپژوهشی

دمشق-سانا

در جریان نشست گفت وگوی که امروز در وزارت علوم وتحقیقات علمی کشورمان به رئاست وزیر علوم دکتر بسام ابراهیم ومشاور معاون اول رئیس جمهور ایران ودبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران با سوریه وعراق حسن دانائی فر؛ برگزار شد بر تقویت وتوسعه همکاری علمی مشترک بین دو طرف تاکید شده است.

چشم انداز همکاری در حوزه ارائهء بورسیه های تحصیلی وبرگزاری دوره های تمرین وآموزش و برنامه تبادل دانشجویی واستادان وبرگزاری کنفرانس های علمی وایجاد مراکز تحقیقاتی نیز مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

وزیر ابراهیم به روابط علمی متمایز دو کشور وبرنامه های متعدد همکاری علمی وفرهنگی وپژوهشی اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد که مراکز پژوهشی وتحقیقاتی ایران مسیر قابل توجهی در حوزه های پیشرفت علمی به خصوص در حوزه پژشکی وفنآوری نانو وسلول های بنیادی طی کرده اند.

به نوبهء خود دانائی فر ضمن اشاره به اهمیت ارتقای سطح روابط علمی وپژوهشی بین دانشگاه های دو کشور؛ گفت: برهه زمانی کنونی برای تحقق بهترین نتایج در پروژه های  علمی مشترک وخلق کار مشترک در تخصص های علمی مهم که فرآیند توسعه دو کشور محتاج آنند. تلاش مضاعف می طلبد.

یکی از اعضای هیئت ایران شرحی در مورد دستگاه های آزمایشگاهی حوزه فنآوری نانو ارائه کرد. بعد بر انعقاد نشست های مشترک متشکل از متخصصان وایجاد برنامه اجرایی به منظور ایجاد آزمایشگاه ها فنآوری نانو در سطوح مختلف دانشگاه های سوریه وارسال دستگاه های آزمایشگاهی به بیمارستان های آموزشی به هدف استفاده از تجریبات متخصصان ایرانی در این زمینه ها, توافق کرده اند.

وزیر تجارت داخلی وحمایت از مصرف کننده طلال برازی با هیئت ایرانی مراودات وهمکاری اقتصادی وتبادل تجاری بین دو کشور وراهکارهای توسعه وتحکیم آن واوضاع پروژه های اجرایی ایران در سوریه را مورد بحث وبررسی قرار داد.

دو طرف بر لزوم ارتقای سطح روابط همکاری اقتصادی وتبادل تجاری تا به سطح روابط سیاسی متمایز دو کشور برسد, به هدف مقابله با چالش ها که دو کشور در معرض آن قرار دارند؛ تاکید کرده اند.