هیات بشردوستانه ارمنستان عملیات مین روبی مزارع حومه جنوبی حلب را به اتمام رساند

هیات بشردوستانه ارمنستان عملیات مین روبی مزارع حومه جنوبی حلب را به اتمام رساند