بازدید ژنرال ایوب از برخی مناطق نظامی مستقر در منطقه جنوبی