انتشار یک کتاب درباره ملکه پالمیرا زنوبیا در پراگ

پراگ- سانا

يک کتاب چک “زنوبیا ، ملکه صحرا سوریه “که به قلم ييرجی توميک تألیف شده است به تشریح زندگی ملکه پالمیرا زنوبیا می پزدازد.

این کتاب به زندگی زنوبیا در مدت زمنی بین  267 و 272 م می پردازد.

کتاب « زنوبیا ، ملکه صحرا سوریه » در 385 صفحه منتشرشد.

این نویسنده خاطرنشان کرد: شخصیت ملکه با خرد و یادگیری و همچنین زیبایی ، شجاعت و جاه طلبی عالی مشخص می شود.

این نویسنده نشان می دهد که زنوبیا برای مردم منطقه به سمبل محبت به میهن خود تبدیل شده است و تأکید می کند که زندگی خود را در قالب رمانی براساس واقعیت های تاریخی ارائه داده است.