عــاجــل شورای امنیت روسیه:  طبق برآوردهای روسیه، زنجیره آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در سراسر جهان شامل 400 تأسیسات است.

16 شرکت سوری درنمایشگاه بین المللی دبی” گلف فوود” حضور دارند

دمشق- سانا

با مشارکت 16 شرکت سوری که در زمینه صنایع غذایی فعالیت دارند، نمایشگاه بین المللی دبی ” گلف فوود” ا زهشتم ماه آینده تا هیجدهم در مرکز تجارت بین المللی دبی برگزار خواهد شد.

دبیر اتحاد صادرکنندگان سوری مازن حمور به سانا گفت: تعداد شرکت های سوری که در غرفه سوریه با مساحت 175 متر مربع وجود دارند، 16 شرکت هستند،علاوه بر شرکت های که به طور مستقل در غرفه های دیگر مشارکت می کنند.

حمور توضیح داد که هیئت رشد صادرات واتحاد صادرکنندگان از شرکت کنندگان سوری در نمایشگاه سابق الذکر حمایت می کنند، از طریق کمک هزینه با مقدار50 % میباشد، وی افزود هدف اصلی از حمایت شرکت کنندگان ،تامین بازارهای جدید برای صادر کردن محصولات سوریه می باشد، چون که این نمایشگاه جز مهمترین نمایشگاه های جهان ، وبزرگترین نمایشگاه در خاورمیانه محسوب می شود. در این نمایشگاه بیش از 5 هزار شرکت از 121 کشور خارجی وعربی حضور دارند.

به نوبه خود مدیر عمومی گروه الساعور برای صنعت وتجارت”طارق الساعور”، توضیح داد که برای چهارمین بار در این نمایشگاه مشارکت می کند،وی اشاره کرد که توانست با مشارکت های قبلی بازارهای جدید برای محصولات شرکت خود باز کند، وبر اهمیت مشارکت گروه خود در همه نمایشگاه های صنایع غذایی داخل سوریه وخارج از آن ، تاکید کرد.

شایان به ذکر است که نمایشگاه گلف فوود در دبی، بزرگترین نمایشگاه متخصص مواد غذایی در جهان به شمار می رود، که پارسال بیش از 80 هزار بازدیدکنندگان در نمایشگاه حضور داشتند.

حسین حبیب

ت-م