ورود هواپیمای حامل شهروندان سوریه به فرودگاه بین المللی دمشق