امروز در تاریخ: روز شهدا در سوریه و لبنان

دمشق – شانا

امروز در تاریخ

-1916: اعدام 21 شخصیت ملی استقلال طلب سوریه و لبنانی توسط قصاب جمال پاشا در  منطقه مرجه در دمشق و منطقه برج در بیروت و از این به بعد این روز به نام “روز شهدا”  در سوریه و لبنان شناخته می شود.

-1936: پادشاه فاروق پس از انتصاب به عنوان پادشاه ، از انگلیس به مصر بازگشت.

-1994: افتتاح تونل مانش که بندر فرانسه را به انگلستان متصل می‌ کند.

عید ها و مناسبت ها:

روز شهدا در سوریه و لبنان