تصاویر مسیر رودخانه عاصی در شهر حما

شاهد أيضاً

بازسازی پارک میدان الهدی در منطقه مزه جبل