خط تولید جدید در حلب با قابلیت تولید 100 عدد ماسک در هر دقیقه

خط تولید جدید در حلب با قابلیت تولید 100 عدد ماسک در هر دقیقه