صادر کردن 25 هزار تن از روغن زیتون به 26 کشور طی فصل جاری..

ادلب- سانا

مدیر دفتر زیتون در وزارت کشاورزی در ادلب صادر کردن بیش از 25 هزار تن روغن زیتون سوری که مزایایی غذایی فوق العاده دارد، به 26 کشور طی فصل جاری تاکید کرد.

مدیر دفتر دکتور مهند ملندی در بیانیه به سانا اشاره کرد که تقاضای برای روغن زیتون سوری روز به روز افزایش می یابد علیرغم محدود بودن تولید روغن امسال که مقدار تولید ثمر زیتون از ملیون تن سالیانه به 450 هزار تن کاهش یافته است.

اقای ملندی علت بالا رقتن قیمت روغن زیتون محلی توضیح داد، وگفت به علت افزایش قیمت جهانی روغن قیمت آن در داخل کشور باز هم افزایش یافته، همچنین به نقش مثبت دفتر زیتون در تامین نیازهای شهروندان با همکاری وهماهنگی با موسسه عمومی مصرف کنندگان وشعبه های آن در شهرستان ها ،برای منع گران شدن روغن از طریق تامین آن از مناطق تولید که قوطی فلزی روغن زیتون در این مناطق با قیمت 10 هزار لیر فروخته می شود، در حالیکه در مناطق مصرف با قیمت 12.5 هزار لیر می فروشند، اشاره کرد.

 

 

حسین حبیب

ت-م