تعهد کامل به تصمیم متوقف کردن حرکت تمام وسایل نقلیه عمومی و خصوصی در استانها جهت مقابله با ویروس کرونا

استان ها-سانا

طرطوس

قنیطره

دمشق